Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MARMOSA.PL

 
1.    INFORMACJE OGÓLNE
2.    DEFINICJE
3.    TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
4.    WARUNKI SPRZEDAŻY
5.    DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
6.    DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
7.    PŁATNOŚĆ
8.    DOSTAWA TOWARÓW
9.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem https://marmosa.pl jest mojom Maciej Markowski , z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Lipowa 25, o numerze NIP: 7291043643, Regon: 101279060, wpisany do CEIDG. Kontakt do sklepu: sklep@marmosa.pl, telefon 607-686-607.
1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną http://marmosa.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług mojom oraz zasad sprzedaży towarów przez mojom . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności mojom jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis marmosa.pl.
1.3. Nazwa Serwisu MARMOSA.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
1.4. Mojom posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

2. DEFINICJE
2.1. Mojom – mojom Maciej Markowski z siedzibą w Zgierzu przy ul. Lipowej 25, 95-100 Zgierz, o numerze NIP:7291043643, Regon: 101279060.
2.2. Serwis MARMOSA.PL - prowadzony przez mojom internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://marmosa.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.
2.3. Produkt – towar będący przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie MARMOSA.PL pochodzą bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów, są Towarami oryginalnymi i markowymi.
2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu MARMOSA.PL, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników / Klientów oraz mojom.
2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika/ Klienta z mojom z chwilą potwierdzenia transakcji.
2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie MARMOSA.PL, przetwarzane przez mojom za zgodą i w zakresie, na jaki mojom uzyskała zgodę od Użytkownika.
2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji w Serwisie MARMOSA.PL informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez mojom w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie MARMOSA.PL zawarła z mojom Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.
2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie MARMOSA.PL na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu MARMOSA.PL. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez mojom, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu MARMOSA.PL. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie MARMOSA.PL. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.
2.11. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu MARMOSA.PL umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.
2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu MARMOSA.PL produktów w sposób jednorazowy.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Prowadzenie przez mojom Serwisu MARMOSA.PL obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.
3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez mojom Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu MARMOSA.PL Produktów;
3.1.2. Udostępnianie przez mojom przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.
3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu MARMOSA.PL jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

4. WARUNKI SPRZEDAŻY
4.1. Prezentacja Produktów przez mojom może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik może się zalogować lub jednorazowo podać niezbędne dane do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, telefon, mail)
4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.
4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu sprzedaży. Każdy Produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
4.5. Po wyborze zaprezentowanego w serwisie MARMOSA.PL Produktu, aby złożyć ofertę Klient/ Użytkownik musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.
4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
4.7. Po potwierdzeniu Klient/Użytkownik przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia.
4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient/ Użytkownik przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie ma możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych zostaje przekierowany na serwis PayU zarządzany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.
4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient/ Użytkownik w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez mojom z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, mojom zawiadomi o tym Klienta/ Użytkownika i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
4.11. Po potwierdzeniu przez Klienta/ Użytkownika widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Klient/ Użytkownik zostanie poproszony przez mojom o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
4.12. Mojom zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Klienci/ Użytkownicy, którzy rozpoczęli już Sesję Zakupową, dodając wybrany Produkt do Koszyka, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w sesji sprzedażowej.
4.13. Mojom zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością mojom.
4.14. Mojom zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Klientowi/ Użytkownikowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Mojom zobowiązana jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów/ Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów/ Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów/Użytkowników ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników mojom, prowadzącej serwis MARMOSA.PL.
5.3. Mojom nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów/ Użytkowników są przechowywane na serwerze dzierżawionym od home.pl przez MOJOM. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
5.4. Mojom przetwarza Dane Osobowe Użytkownika/Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem/ Użytkownikiem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
5.5. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.
5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
6.1. Mojom dokłada wszelkich starań, aby Klienci/ Użytkownicy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.
6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Klienta, mojom zwróci Klientowi dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

7. PŁATNOŚĆ
7.1. Klient/ Użytkownik może dokonać płatności za Produkt za pomocą:
7.1.1. płatności kartami płatniczymi (kredytowymi), przelewy online obsługuje Centrum Rozliczeniowe Payu,
7.1.2. przelewu na rachunek bankowy,
7.1.3.płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),
7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient/Użytkownik:
7.2.1. przesyłka kurierska (przedpłata): 15,00 PLN brutto (przy zakupach powyżej 200 PLN wysyłka gratis),
7.2.2. przesyłka kurierska (za pobraniem): 20,00 PLN brutto,
7.2.3. przesyłka do paczkomatów InPost: przedpłata 12,50 PLN, za pobraniem 17,50 PLN, (przy zakupach powyżej 200 PLN wysyłka gratis).
7.3. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 4.7, Klient/Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt. Po dokonanym wyborze zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku, gdy wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamówienie złożone przez Klienta/Użytkownika zostaje anulowane, o czym mojom niezwłocznie informuje Klienta/Użytkownika.
7.4. W przypadku odmowy akceptacji karty Klienta/ Użytkownika zamówienie złożone przez niego zostaje anulowane, o czym mojom niezwłocznie go informuje.
7.5. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Klient/ Użytkownik. Koszty transportu są  wyszczególnione w koszyku.

8. DOSTAWA TOWARÓW
8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych (szczegółowa informacja znajduje się przy każdym Produkcie).
8.2. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto mojom.
8.3. W przypadku zapłaty przelewem bankowym czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wpływu środków na konto mojom.
8.4. Czas dostawy towarów wynosi 1-5 dni roboczych.
8.5. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient/ Użytkownik.
8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.7. Klient/Użytkownik w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz zawiadomić mojom pod następujący adres e-mail sklep@marmosa.pl.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Klient/Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.).
9.2. Klient/Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@marmosa.pl lub listownie na adres Mojom Maciej Markowski, 95-100 Zgierz, ul. Lipowa 25. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Klient/Użytkownik zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia.
9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
9.5. Mojom rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Mojom zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
10.1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego. Zwrot pieniędzy będzie realizowany na konto, z którego otrzymaliśmy wpłatę lub na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. 
10.2. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru (dołączony do przesyłki). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: mojom Maciej Markowski, 95-100 Zgierz, ul. Lipowa 25. Nie zapomnij dołączyć wypełnionego formularza zwrotu otrzymanego razem z przesyłką. Prosimy nie wysyłać paczek na nasz koszt. Koszt wysyłki do sklepu pokrywa Klient. Przesyłki nadane na koszt sklepu, za pobraniem nie będą odbierane przez sprzedającego. Jeśli chciałbyś nadać paczkę paczkomatem, to proszę skontaktuj się z nami ustalimy szczegóły: sklep@marmosa.pl.
10.3. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://marmosa.pl/regulamin-zakupow
11.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2024

Przejdź do strony głównej
Sklep wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu